bootstrap templates

Vitajte na internetových stránkach

Miestnej organizácie
Slovenského rybárskeho zväzu Snina

Na stránke sa nachádzajú aktuálne informácie o vydávaní povolení na rybolov, realizácií rybárskych pretekov, brigád ako aj fotogaléria akcií a evidencia úlovkov.

OZNÁMENIE

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Snine, oznamuje svojím členom, že výročná členská schôdza sa uskutoční dňa 01.08.2021 o 09.00 hodine v miestnosti kinosály kultúrneho domu v Snine.

S týmto programom :
- Otvorenie
- Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie
- Správa o činnosti výboru MO SRZ za rok 2020
- Správa o finančnom hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
- Správa o činnosti rybárskych stráži za rok 2020
- Správa disciplinárnej komisie za rok 2020
- Plán hlavných úloh na rok 2021
- Správa kontrolnej a revíznej komisie
- Prestávka
- Diskusia
- Návrh na uznesenie
- Ukončenie schôdze 

Na schôdzi sa môže zúčastniť iba člen organizácie ktorý sa preukáže platným potvrdením o očkovaní proti Covidu či testom PCR, Antigen nie starším ako 3 dni. Každý člen na schôdzi musí mať respirátor alebo rúško. 

O Z N A M

Výbor MO SRZ Snina oznamuje svojím členom, že podľa § 10 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ Členstvo vo zväze zaniká nezaplatením členského príspevku v termíne do 31. marca kalendárneho roka, ak člen vopred nepožiadal o prerušenie členstva. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú Vládou SR, 

Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskoršie však do konca kalendárneho roka, pričom výbor MO SRZ nebude trvať na lehote do 31. marca ale v priebehu roka si túto povinnosť každý člen splní.

Čo sa týka termínu predaja povoleniek tak prvý možný termín Vám bude oznámený ako to náhle umožní mimoriadna situácia a taktiež aj ostatné termíny predaja povoleniek.

Výbor MoSRZ :

O Z N A M

 Výbor MO SRZ v Snine oznamuje svojím členom, že dňa 18.02.2020 v dopoludňajších hodinách od 09.00 hod. po dobu trvania cca 2 hodiny sa na VN V. Bystrá uskutoční cvičenie Hasičského a záchranného zboru zamerané na záchranu topiacich sa osôb pod ľadom a na hladine VN..

Výbor MoSRZ :

OZNAM O PREDAJI POVOLENÍ

Výbor MO SRZ v Snine oznamuje svojím členom, že predaj povolení na rybolov v roku 2020 sa uskutoční po tieto dni 20.02.2020, 12.03.2020, 19.03.2020, 26.03.202 a 02.04.2020 v popoludňajších hodinách od 15.00 hod. do 17.00 hod. v miestnosti Mestského kultúrneho strediska oproti kancelárií káblovej televízie.

Výbor MoSRZ :

O Z N Á M E N I E

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Snine, oznamuje svojím členom, že výročná členská schôdza sa uskutoční dňa 23.02.2020 o 09.00 hodine v miestnosti kinosály kultúrneho domu v Snine.

S týmto programom :

- Otvorenie
- Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie
- Správa o činnosti výboru MO SRZ za rok 2019
- Správa o finančnom hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
- Správa o činnosti rybárskych stráži za rok 2019
- Správa disciplinárnej komisie za rok 2019
- Plán hlavných úloh na rok 2020
- Správa kontrolnej a revíznej komisie
- Prestávka
- Diskusia
- Návrh na uznesenie
- Vylosovanie povoleniek pre účastníkov schôdze
- Ukončenie schôdze
Účasť každého člena na schôdzi nutná. 
Korešpondenčná adresa

MoSRZ Snina
1. Mája 2049/1, Snina 06901

Kontakt

Mobil: +421 911 759 860 
Email: mosrzsnina@gmail.com