poriadok Poriadok | MoSRZ Snina

MIESTNY
RYBÁRSKY
PORIADOK

PLATNÝ OD 1.JANUÁRA 2019 DO ODVOLANIA

Upravujúci výkon rybárskeho práva pre držiteľov povolení na rybolov v obhospodarovaní Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Snina.
Rybársky poriadok vydaný v roku 2018 týmto stráca platnosť.

Snina, December 2018. Výbor MO SRZ Snina .

I. ÚVODNĚ USTANOVENIA.

Výkon rybárskeho práva pre držiteľov povolení na rybolov v revíroch SRZ a MO SRZ sa vykonáva podľa zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacieho predpisu vyhlášky č. 381/2018 Z.z.

ROZSAH PLATNOSTI MIESTNEHO POVOLENIA.

Držiteľ miestneho povolenia na rybolov na vody kaprové je oprávnený vykonávať rybárske právo na všetkých revíroch kaprových uvedených v prílohe tohto rybárskeho poriadku.

Držiteľ miestneho povolenia na rybolov na vody pstruhové je oprávnený vykonávať rybárske právo na všetkých revíroch pstruhových uvedených v prílohe tohto rybárskeho poriadku.

1. USTANOVENIA PRE KAPROVÉ VODY

Povolenie pre kaprové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom dni aj keď loví na viacerých rybárskych revírochnajviac týchto druhov rýb : jeden kus jesetera malého, alebo jeden kus úhora európskeho, alebo dva kusy kapra rybničného, alebo dva kusy sumca veľkého, alebo dva kusy mieňa sladkovodného alebo dva kusy zubáča veľkoústeho, alebo dva kusy zubáča volžského, alebo dva kusy šťuky severnej, alebo dva kusy boleňa dravého, alebo dva kusy amura bieleho, alebo dva kusy amura čierneho, alebo dva kusy lieňa sliznatého,alebo dva kusy podustvy severnej, nosáľa sťahovavého alebo mreny severnej, prípadne kombináciu dvoch kusov uvedených druhov, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 5 kg.

2. USTANOVENIA PRE PSTRUHOVÉ VODY.

Povolenie pre pstruhové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom dni aj keď loví na viacerých rybárskych revíroch najviac týchto druhov rýb : dva kusy pstruha jazerného, alebo dva kusy pstruha potočného, alebo dva kusy lipňa tymianového alebo štyri kusy pstruha dúhového, alebo sivoňa potočného, prípadne kombináciu týchto druhov v celkovom množstve najviac štyri kusy, kde môžu byť maximálne dva kusy pstruha potočného alebo dva kusy lipňa tymianového, pričom ich celková hmotnosť nesmie presiahnuť 5 kg.

II. UPOZORNENIE PRE ČLENOV MO SRZ

V každom roku je ustanovené pre každého člena MO SRZ vo veku od 18 - 60 rokov povinnosť odpracovať 10 brigádnických hodín zdarma.

Ženy , muži po dosiahnutí 60 rokov , študenti denného štúdia do 26 rokov a invalidi sú od brigád oslobodení . Za neodpracovanú brigádu účtujeme pri vydávaní povoleniek 2,-€ za každú neodpracovanú hodinu t .j. 20 ,- €.

Každý člen , ktorý vlastnil v bežnom roku povolenie na rybolov , musí toto riadne vyplnené odovzdať do 15. Januára nasledujúceho roka .

Každý člen MO SRZ si musí splniť svoje členské povinnosti – zaplatiť členské do 31.marca bežného roka .Po tomto termíne prestáva byť členom SRZ, je považovaný za nového člena a je povinný zaplatiť zápisné vo výške 33,- €.

Na vyzvanie člena rybárskej stráže je každý člen MO SRZ povinný preukázať sa členským preukazom s nalepenou fotografiou . V prípade , že sa takýmto preukazom nebude vedieť preukázať bude mu odobraté povolenie na rybolov , ktoré mu bude vrátené až po preukázaní sa platným členským preukazom.

OTVÁRACIE PRETEKY SEZÓNY.

Budú sa konať prvú májovú nedeľu na VN Mlynisko pre deti. Prezentácia od 07. 30 hod.

Pre dospelých sa budú konať druhú májovú nedeľu na VN Mlynisko . Prezentácia od 07. 30 hod.

BRIGÁDNICKÁ ČINNOSŤ

Plánované brigády na jednotlivých revíroch budú zverejnené na internetovej stránke MO SRZ Snina. www.srzsnina.sk a v predajni rybárstva na sídlisku Komenského, kde je možné sa na jednotlivé termíny nahlásiť.

Dôležité upozornenie pre členov MO SRZ

Loviaci rybár je povinný udržiavať poriadok a čistotu vo svojom okolí už počas výkonu rybárskeho práva a rovnako po jeho ukončení

Pokiaľ má loviaci so sebou psa , tento musí byť priviazaný , alebo opatrený náhubkom . V opačnom prípade to bude považované za marenie výkonu rybárskej stráže.

Súčasťou základnej výbavy loviaceho je : mierka potrebná na zistenie dĺžky tela ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, podberák, vylovovacie kliešte a na kaprových vodách rybársku podložku

V jednom kalendárnom roku si loviaci môže na kaprových vodách privlastniť spolu maximálne 40 kusov týchto druhov rýb : kapor rybničný, zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký lieň sliznatý.

V jednom roku na pstruhových vodách si môže loviaci privlastniť spolu maximálne 40 kusov pstruha potočného a lipňa tymianového.

V prípade záujmu o ďalší lov, člen môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva rýb si zakúpiť ďalšie povolenie.

Na oboch vodných nádržiach – rybníkoch je zakázaný lov všetkých rýb v čase od 15. marca do 31. mája s výnimkou ak sa uskutočňujú rybárske preteky alebo športové preteky.

Zákaz vjazdu autom na hrádze vodných nádrží.

Akékoľvek porušovanie rybárskeho zákona a rybárskeho poriadku zo strany členov SRZ ako aj nečlenov je loviaci povinný bezodkladne nahlásiť na telefónne čísla jedného z týchto funkcionárov :

Príloha rybárskeho poriadku.

Zoznam revírov MO SRZ Snina.

Kaprove revíry:

revír č. 4-0260- 1-1 Cirocha č.1a - Čiastkové povodie rieky Cirocha od ústia nad mestom Humenné po štvrtý splav ( odberné miesto vody pre závod Vihorlat) v meste Snina.

revír č. 4-1880- 1-1 PotokPčolinkač.1 –od ústia potokaPčolinka do rieky Cirocha v meste Snina po ústie potokaPichonka pri meste Snina.

revír č. 4-3610- 1-1 VN Mlynisko- Vodná plocha v meste Snina

revír č. 4-3870- 1-1 VN. Veľká Bystrá - Vodná plocha pri meste Snina v RO Rybníky

Pstruhové revíry:

revír č. 4-0261- 4-1 Cirocha č. 1b Čiastkové povodie rieky Cirocha od štvrtého splavu (odberné miesto vody pre závod Vihorlat) v meste Snina po teleso hrádze VN Starina.

revír č. 4-3010- 4-1 Potok Ubľanka. - od štátnej hranice SR- Ukrajina po pramene. Snina po ústie potokaPichonka pri meste Snina.

revír č. 4-2440- 4-1 Potok Stežna - od ústia v obci Ubľa po pramene.

revír č. 4-1050- 4-1 Potok Kolonička - od ústia v obci Stakčín po pramene.

revír č. 4-0030- 4-1Potok Barnov - od ústia v obci Belá nad Cirochou po hranicu VO Valaškovce nad obcou Zemp. Hámre.

revír č. 4-0940- 4-1 Potok Kamenica - od ústia pri obci Kamenica nad Cirochou po ústie potoka Konské nad obcou Kamienka.

revír č. 4-1881- 4-1 Potok Pčolinka č. 2. - od ústia potokaPichonka pri meste Snina po pramene.

revír č. 4-3081- 4-1 Potok Ulička - od štátnej hranice SR- Ukrajina po pramene.

revír č. 4-4191- 4-1 Zbojský Potok - od ústia do potoka Ulička v obci Ulič po začiatok obce Nová Sedlica.

Chovné revíry.

V chovných revíroch je športový rybolov zakázaný celoročne.

revír č. 4-0220- 4-2 Potok Bystrá - Od ústia do rieky Cirocha v obci Snina po pramene

revír č. 4-0250- 4-2 Potok Chotinka - Od ústia do rieky Cirocha v obci Stakčín po pramene

revír č. 4-1890- 4-2 Potok Perechodovec - Od ústia do rieky Cirocha pri obci Stakčín po pramene

Termín konania výročnej členskej schôdze MO SRZ Snina.

Výročná členská schôdza sa bude konať vždy poslednú februárovú nedeľu od 09.00 hod v kinosále MS KS Snina.

Oznam o konaní výročnej schôdze bude daný na našej WEB stránke, v káblovej televízii a oznamom v predajni rybárskych potrieb.

Účasť na schôdzi každého člena je nutná.