site maker

Slovenský rybársky zväz
Miestna organizácia Snina

Miestny rybársky poriadok

Platný od 1. Januára 2020 do odvolania.
Upravujúci výkon rybárskeho práva pre držiteľov povolení na rybolov v obhospodarovaní Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Snina. Rybársky poriadok vydaný v roku 2018 týmto stráca platnosť.

Snina, január 2020. Výbor MO SRZ Snina

I.
Úvodné ustanovenia 

Výkon rybárskeho práva pre držiteľov povolení na rybolov v revíroch SRZ a MO SRZ sa vykonáva podľa zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacieho predpisu Vyhlášky č. 185/2006 Z. z. 

Rozsah platnosti miestneho povolenia 
Držiteľ miestneho povolenia na rybolov na vody kaprové je oprávnený vykonávať rybárske právo na všetkých revíroch kaprových uvedených v prílohe tohto rybárskeho poriadku .
Držiteľ miestneho povolenia na rybolov na vody pstruhové je oprávnený vykonávať rybárske právo na všetkých revíroch pstruhových uvedených v prílohe tohto rybárskeho poriadku .

1. Ustanovenia pre kaprové vody 
Povolenie pre kaprové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku , spolu maximálne 40 Ks. týchto druhov rýb : kapor rybničný , zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký, lieň sliznatý, pstruh dúhový akejkoľvek hmotnosti.
2. Ustanovenia pre pstruhové vody
Povolenie pre pstruhové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku , spolu maximálne 40 Ks. týchto druhov rýb : pstruha potočného , lipňa tymianového, alebo pstruha dúhového. V prípade, že loviaci má záujem privlastňovať si aj naďalej úlovky pstruha potočného a lipňa tymianového po vyčerpaní stanovenej kvóty úlovkov, musí si zakúpiť ďalšie povolenie.

Upozornenie pre členov MO SRZ 

V každom roku je ustanovené pre každého člena MO SRZ vo veku od 18 - 60 rokov povinnosť odpracovať 10 brigádnických hodín zdarma .


Ženy , muži po dosiahnutí 60 rokov , študenti denného štúdia do 26 rokov a invalidi sú od brigád oslobodení . Za neodpracovanú brigádu účtujeme pri vydávaní povoleniek 3,-€ za každú neodpracovanú hodinu t .j. 30 ,- €.

Každý člen , ktorý vlastnil v bežnom roku povolenie na rybolov , musí toto riadne vyplnené odovzdať do 15. Januára nasledujúceho roka . Odovzdať ho môže hodením do poštovej schránky pri predajni rybárskych potrieb na ul. Komenského alebo zaslať poštou na adresu MO SRZ.

Každý člen MO SRZ si musí splniť svoje členské povinnosti – zaplatiť členské do 31.marca bežného roka .Po tomto termíne prestáva byť členom SRZ, je považovaný za nového člena a je povinný zaplatiť zápisné vo výške 33,- €.

Na vyzvanie člena rybárskej stráže je každý člen MO SRZ povinný preukázať sa členským preukazom s nalepenou fotografiou . V prípade , že sa takýmto preukazom nebude vedieť preukázať bude mu odobraté povolenie na rybolov , ktoré mu bude vrátené až po preukázaní sa platným členským preukazom .

Otváracie preteky sezóny 
Budú sa konať prvú májovú nedeľu na VN Mlynisko pre deti. Prezentácia od 07. 30 hod.
Pre dospelých sa budú konať druhú májovú nedeľu na VN Mlynisko . Prezentácia od 07. 30 hod.

Brigádnická činnosť 
Plánované brigády na jednotlivých revíroch budú zverejnené na internetovej stránke MO SRZ Snina. www.mosrzsnina.sk a v predajni rybárskych potrieb na sídlisku Komenského, kde je možné sa na jednotlivé termíny nahlásiť. Je možné dohodnúť aj mimo termínu brigádu s hospodárom.

Dôležité upozornenie pre členov MO SRZ
Loviaci rybár je povinný udržiavať poriadok a čistotu vo svojom okolí už počas výkonu rybárskeho práva a rovnako po jeho ukončení

Pokiaľ má loviaci so sebou psa , tento musí byť priviazaný , alebo opatrený náhubkom . V opačnom prípade to bude považované za marenie výkonu rybárskej stráže.

Súčasťou základnej výbavy loviaceho je : mierka potrebná na zistenie dĺžky tela ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte.

Privlastnené ryby v živom stave sa prechovávajú v dostatočne priestranných rybárskych sieťkach, prechovávacích vakoch alebo iných zariadeniach.

V jednom kalendárnom roku si loviaci môže na kaprových vodách privlastniť spolu maximálne 40 kusov
týchto druhov rýb : kapor rybničný, zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký lieň sliznatý, pstruh dúhový.

V jednom roku na pstruhových vodách si môže loviaci privlastniť spolu maximálne 40 kusov
pstruha potočného, lipňa tymianového a pstruha dúhového.

V prípade záujmu o ďalší lov, člen môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva rýb si zakúpiť ďalšie povolenie.
Zákaz vjazdu autom na hrádze vodných nádrží.

Akékoľvek porušovanie rybárskeho zákona a rybárskeho poriadku zo strany členov SRZ ako aj nečlenov je loviaci povinný bezodkladne nahlásiť na telefónne čísla jedného z týchto funkcionárov :

1

Vedúci rybárskej stráže:

Bogner Hubert
0918 112 910

2

Hlavný hospodár

Balko Marián
0915 899 905

3

Zástupca hl. hospodára

Charitun Marek
0911 759 860

Prípadne ďalšie podnety, oznámenia či návrhy môžete zasielať klasickou poštou na adresu organizácie :
Miestna organizácia SRZ, 1. mája 2049/41, 069 01 Snina alebo emailom: mosrzsnina@gmail.com

Príloha rybárskeho poriadku.

Zoznam revírov MO SRZ Snina.

Kaprove revíry 
 
revír č. 4-0260-1-1 Cirocha č.1a
Čiastkové povodie rieky Cirocha od ústia nad mestom Humenné po štvrtý splav ( odberné miesto vody pre závod Vihorlat) v meste Snina.
revír č. 4-1880-1-1 Potok Pčolinka č.1 
od ústia potoka Pčolinka do rieky Cirocha v meste Snina po ústie potoka Pichonka pri meste Snina. 
revír č. 4-3610-1-1 VN Mlynisko
Vodná plocha pri meste Snina v RO Rybníky.
revír č. 4-3870-1-1 VN. Veľká Bystrá
Vodná plocha pri meste Snina v RO Rybníky

Denný čas lovu rýb 

MESIACoddo
január a február07:00 hod17:00 hod
marec a apríl05:00 hod21:00 hod
máj, jún a október04:00 hod24:00 hod
júl, augusta september00:00 hod24:00 hod
november a december 07:00 hod20:00 hod
Pstruhové revíry 

revír č. 4-0261-4-1 Cirocha č. 1b
Čiastkové povodie rieky Cirocha od štvrtého splavu (odberné miesto vody pre závod Vihorlat) v meste Snina po teleso hrádze VN Starina.
revír č. 4-3010-4-1 Potok Ubľanka.
od štátnej hranice SR- Ukrajina po pramene.
revír č. 4-2440-4-1 Potok Stežna
od ústia v obci Ubľa po pramene.
revír č. 4-1050-4-1 Potok Kolonička
od ústia v obci Stakčín po pramene.
revír č. 4-0030-4-1Potok Barnov
od ústia v obci Belá nad Cirochou po hranicu VO Valaškovce nad obcou Zemp. Hámre. 
revír č. 4-0940-4-1 Potok Kamenica
od ústia pri obci Kamenica nad Cirochou po ústie 
potoka Konské nad obcou Kamienka. 
revír č. 4-1881-4-1 Potok Pčolinka č. 2.
od ústia potoka Pichonka pri meste Snina  po pramene. 
revír č. 4-3081-4-1 Potok Ulička
od štátnej hranice SR- Ukrajina po pramene. 
revír č. 4-4191-4-1 Zbojský Potok
od ústia do potoka Ulička v obci Ulič po začiatok obce Nová Sedlica.

Denný čas lovu rýb 

MESIACoddo
apríl a september06:00 hod19:00 hod
máj a august 05:00 hod21:00 hod
jún a júl04:00 hod22:00 hod
Chovné revíry.

V chovných revíroch je športový rybolov zakázaný celoročne.

revír č. 4-0220-4-2 Potok Bystrá
Od ústia do rieky Cirocha v obci Snina po pramene
revír č. 4-0250-4-2 Potok Chotinka
Od ústia do rieky Cirocha v obci Stakčín po pramene
revír č. 4-1890-4-2 Potok Perechodovec
Od ústia do rieky Cirocha pri obci Stakčín po pramene
Výročná členská schôdza sa bude konať vždy poslednú februárovú nedeľu od 09 00 hod v kinosále MS KS Snina.

V zmysle uznesenia z výročnej schôdze sa pozvánky na výročnú schôdzu nebudú posielať.
Korešpondenčná adresa

MoSRZ Snina
1. Mája 2049/1 Snina, 06901

Kontakt

Mobil: +421 911 759 860 
Email: mosrzsnina@gmail.com