potokbarnov Potokbarnov | MoSRZ Snina

Potok Barnov

Číslo revíru: 4-0030-4-1

Užívateľ: SRZ MO Snina

Charakter: lososový - P

Účel: lovný

Stupeň ochrany: 1 - 2

Hranice a popis: Potok Barnov od ústia v obci Belá nad Cirochou po hranicu VO Valaškovce nad obcou Zemplínske Hámre.

Charakteristika revíru: hĺbka 0,15 m; dno štrkovité s jemnými nánosmi ílu; brehová línia zvlnená; zatienenie 40%; porast – vŕby, jelše; priečne stavby – žiadne

Správca toku – nádrže: SVP, š. p. OZ Košice

Územné členenie – okres: Snina

Povodie hlavného toku: Bodrog a Hornád

Dĺžka, vodná plocha revíru [ha]: 10 km

Minimálna zarybňovacia povinnosť: Pp1 1000 ks