potokublanka Potokublanka | MoSRZ Snina

Potok Ubľanka

Číslo revíru: 4-3010-4-1

Užívateľ: SRZ MO Snina

Charakter: lososový - P

Účel: lovný

Stupeň ochrany: 1 - 3

Hranice a popis: Potok Ubľa od štátnej hranice SR – Ukrajina po pramene.

Charakteristika revíru: hĺbka 0,2 m; dno štrkovité s pomiestnymi nánosmi bahna; línia zvlnená; zatienenie 50%; porast – vŕby, jelše; priečne stavby - žiadne

Správca toku – nádrže: SVP, š. p. OZ Košice

Územné členenie – okres: Snina

Povodie hlavného toku: Bodrog a Hornád

Dĺžka, vodná plocha revíru [ha]: 19 km

Minimálna zarybňovacia povinnosť: Pp1 1000 ks